Chủ cửa hàng – doanh nghiệp

Đối với chủ doanh nghiệp (giám đốc, cổ đông góp vốn…), chủ cửa hàng, cá nhân tự kinh doanh riêng, khoản vay tối đa bị giới h���n là 135 triệu. Đồng thời phải thỏa 2 điều kiện sau:

  1. Đăng kí kinh doanh được từ 2 năm trở lên.
  2. Có bảo hiểm nhân thọ (mua được trên 1 năm, của bản thân hoặc của người hôn phối đều được) hoặc thẻ tín dụng Credit card (hạn mức từ 15 triệu trở lên)

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mua được từ 3 năm trở lên, khách hàng không cần phải thỏa điều kiện 1 (không cần phải chứng minh bằng giấy phép kinh doanh)